Formularz zwrotu

FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY TOWARU
(niepotrzebne skreślić) 

Data zakupu: 
Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): 
Nr telefonu kontaktowego: 
Adres e-mail: 
Numer paragonu (w przypadku zwrotu, paragon należy dołączyć do składanego formularza!!!): 
Powód zwrotu / wymiany (w przypadku wymiany podać dokładną nazwę towaru, rozmiar i kolor, na który ma zostać wymieniony):
ADRES NABYWCY:
Imię i Nazwisko: 
Ulica i nr domu/mieszkania: 
Kod pocztowy i miasto:
DANE O RACHUNKU BANKOWYM (ważne w przypadku zwrotu towaru)
Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze:
Dane właściciela rachunku:

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami zwrotu towaru oraz regulaminem Sklepu. 

Podpis: